Uwaga na oszustów ! - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu

Aktualności

Uwaga na oszustów !

W ostatnich kilku miesiącach na terenie całego kraju, odnotowano nielegalne publiczne zbiórki pieniędzy przez osoby podające się za wolontariuszy Stowarzyszenia Regionalnego Głuchoniemych Dzieci i Inwalidów w Europie.

Odnotowywane są przypadki zgłoszeń od osób z całego kraju, które były świadkami nielegalnych zbórek pieniędzy. Osobami zajmującymi się tego rodzaju procederem mają być w szczególności osoby narodowości romskiej, które w sytuacjach odmowy wpłaty pieniędzy, przejawiają agresywne zachowania.

Należy wskazać także, iż publiczne zbórki pieniędzy są popularną metodą gromadzenia funduszy przez różnego rodzaju organizacjie pozarządowe, które przeznaczają je na realizacje swoich statutowych działań. Zauwazyć należy także, iż uprawnionym do prowadzenia zbiórki publicznej, mogą być organizacje pozarządowe i podmioty w rozumieniu ustawy z dnia 24 jkwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli m.in. stowarzyszenia, organizacje posiadające osobowość prawną (np. fundacje)oraz komitety społeczne.

Pamiętać należy, iż zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej uprzednim zgłoszeniu przez organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim portalu zbiórek publicznych (zbiorki.gov.pl) i zawierają następujące dane :

- numer zbiórki publicznej

- dane organizatora zbiórki

- cel zbiórki publicznej

- sposób prowadzenia zbiórki publicznej

- miejsce prowadzenia zbiórki publicznej

- termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej

- przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki publicznej, które zostaną pokryte z zebranych ofiar

Bardzo ważną rzeczą jest fakt, iż organizator zbiórki publicznej jest zobowiązany do zapewnienia osobom przeprowadzającym zbiórkę identyfikatorów zawierających : imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zbiórkę publiczną oraz w szczególności informacje o nazwie, celu zbiórki i jej organizatorze oraz numer zbiórki.

Policja ostrzega o różnego rodzaju odbywających się zbiórkach pieniędzy szczególnie przez nieznane osoby bądź organizacje, które wprowadzają w błąd ofiarodawców. Przed przekazaniem swoich pieniędzy, warto zastanowić się czy prowadzona zbiórka jest legalna a organizator takiej zbiórki, spełnił przytoczone powyżej warunki.

W przypadku wątpliwości, taki fakt należy zgłaszać pod numerem telefonu 997 lub 112.

 

st. asp. Jacek Poleszczuk